Европын холбооны RoHS гэрчилгээ

Товч танилцуулга

RoHS нь Европын Холбооны хууль тогтоомжоор заавал дагаж мөрдөх стандарт бөгөөд түүний бүрэн нэр нь цахилгаан болон электрон төхөөрөмжид зарим аюултай бодисуудын хэрэглээг хязгаарласан Аюултай бодисын тухай заавар юм. Стандарт нь 2006 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн албан ёсоор хэрэгжиж эхэлсэн. хүний ​​эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалахад илүү ээлтэй байхын тулд цахилгаан болон электрон бүтээгдэхүүний материал, процессын стандартыг зохицуулах. Стандарт нь цахилгаан болон электрон бүтээгдэхүүнээс хар тугалга, мөнгөн ус, кадми, зургаан валент хром, полибромжуулсан бифенил, полибромжуулсан дифенилийн эфирийг устгах зорилготой.

core_icons8